Warsztaty samochodowe w iCars.pl: Twoja książka serwisowa

Regulamin

Regulamin serwisu iCars.pl

I. DEFINICJE

Serwis internetowy iCars.pl, działający pod adresem www.iCars.pl, prowadzony jest przez: iParts Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000315818, z kapitałem zakładowym 200 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 524-267-04-74, nr Regon 141630720, zwaną dalej Operatorem systemu.
 

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.(Użytkownik jest usługobiorcą w rozumieniu art. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora Systemu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
System iCars.pl/Serwis – całość oprogramowania będąca własnością Operatora Systemu, dzięki któremu Operator świadczy Usługi. Składowe Systemu iCars.pl to między innymi: aplikacja automatycznego powiadamiania o przeglądach aut Użytkowników, system wizytówek warsztatów samochodowych, wirtualna książka serwisowa pojazdów, baza danych na serwerze Operatora Systemu.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna czy SMS.

Konto Bezpłatne - konto z którego można korzystać bez płacenia abonamentu. Jednakże w ramach Konta Bezpłatnego Użytkownik może też wykupić u Usługodawcy pewne usługi płatne (np. dodatkowy transfer), zgodnie z cennikiem.

Konto Płatne - Konto w ramach którego Użytkownik płaci stosowny abonament, zgodnie z cennikiem.

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, przetwarzane przez iCars.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu iCars.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
Regulamin – niniejszy Regulamin.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Operatora Systemu i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
c. zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora Systemu z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Operator Systemu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. iCars.pl dostarcza Użytkownikowi usługi automatycznego, inteligentnego powiadamiania o okresowych przeglądach samochodowych i zakresie przewidywanych prac serwisowych za pośrednictwem Systemu iCars.pl za pośrednictwem Systemu, otrzymywanie przez Użytkownika od Operatora Systemu za pomocą krótkich wiadomości e-mail i tekstowych SMS przypomnień o nadchodzącym terminie przeglądu oraz korzystanie z innych zamówionych przez Użytkownika usług świadczonych przez Operatora Systemu. iCars.pl dostarcza także Użytkownikowi specjalistyczny generator wizytówek internetowych dla warsztatów samochodowych, umożliwiających także automatyczną komunikację warsztatów z ich klientami.
4. Operator Systemu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
5. Usługi świadczone przez Operatora Systemu są nieodpłatnie i odpłatnie, zależnie że od oferty przedstawionej Użytkownikowi przed zawarciem umowy. Treści zamieszczane w Systemie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Systemu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta lub zakres dostępnej darmowo lub wykupionej usługi.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.
7. Operator Systemu nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez Usługodawców.
 

III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez iCars.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
4. Akceptacja Regulaminu obejmuje także wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany numer telefonu komórkowego informacji handlowej przesyłanej przez Operatora Systemu we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
5. Użytkownik zamawiając usługi poprzez System oświadcza, że:
a. jest właścicielem podanego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego i zobowiązuje się jak najszybciej poinformować Usługodawcę o zaprzestaniu korzystania z danego numeru telefonu komórkowego w celu dezaktywacji konta.
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów systemowych na podany adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, wiadomości związanych z świadczonymi Usługami, przerwach technicznych w działaniu Systemu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
e. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony uznają moment wprowadzenia danych do Systemu.
7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bok@icars.pl. Wiadomość w treści musi zawierać prośbę od dezaktywację konta, numer telefonu Użytkownika, nazwę / imię i nazwisko Użytkownika. Dezaktywacja konta nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania maila.

8. Operator Systemu zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez dezaktywację konta Użytkownika (danego numeru telefonu komórkowego), którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Operatora Systemu, innych Użytkowników lub Usługodawców.
9. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

10. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych iCars.pl oraz innych podmiotów;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę iCars.pl, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.
11. Użytkownikowi zabrania się w szczególności:
a) umieszczania Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
b) umieszczania Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
c) rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
d) rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
12. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez iCars.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
2. Administratorem Danych Osobowych jest iParts Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. iCars.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 

V. REJESTRACJA
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:
http://www.icars.pl/moje-konto/modul,DefaultUzytkownicy,register,kA.html
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację w Serwisie (zgodnie z zaznaczonymi opcjami).
7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych (w tym: nr tel, adresu e-mail, zdjęć) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez iCars.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 

VI. USŁUGI PŁATNE
1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalności Serwisu o płatną usługę Konto Premium.
2. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Serwis iCars.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu oraz adres e-mail,
b) działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@icars.pl.
 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. iCars nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
2. iCars nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. iCars nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
4. iCars nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
5. iCars nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do iCars przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunkiem tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
6. iCars nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 

VIII. INNE POSTANOWIENIA
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie iCars przy użyciu poczty elektronicznej na adres bok@icars.pl.
2. iCars zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
3. Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem http://www.icars.pl/regulamin/.
4. iCars zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.